Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /webhome/ikre.ch/www/wp-content/plugins/easy-fancybox/easy-fancybox.php on line 40

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /webhome/ikre.ch/www/wp-content/plugins/easy-fancybox/inc/class-easyfancybox.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'classic' in /webhome/ikre.ch/www/wp-content/plugins/easy-fancybox/inc/fancybox-classic.php on line 303

Warning: Illegal string offset 'classic' in /webhome/ikre.ch/www/wp-content/plugins/easy-fancybox/inc/fancybox-classic.php on line 309
Ramadan 2023 – Ikre Thun

Ramadan 2023

O ihr, die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr (Allah) fürchten. Quran,2:183

Noch

bis Monat Ramadan 2023

Ramazani 2023

O ju që keni besuar! Ju është urdhëruar juve edhe Es-Seum (agjërimi) siç u qe urdhëruar edhe atyre përpara jush me qëllim që të mund të bëheni El-Muttekunë (të përkushtuar). Kuran,2:183

Edhe

deri në muajin Ramazan 2023

kërkim

Koran Kerim

Koran

Bëhu anëtarë

Unë dëshiroj të bëhem anëtarë i xhamisë:

 Anëtarsia e xhamisë IKRE  /  CHF 300.–

Kontakti

IKRE
Islamisches Kulturzentrum Thun
Rampenstrasse 1 • 3600 Thun
Telefon 033 221 48 54
www.ikre.ch

Faltoret në afërsi

Jeta dinamike në Zvicer, shpesh here na detyron që të udhëtojmë nëpër vende të ndryshme të vendit. Namazi është i detyrueshëm për çdo musliman i cili ka arritur moshën e pjekurisë. Eshtë obligim i cili duhet kryer kudo dhe kurdo. Prandaj e shohim të arsyeshme që nëpërmjet webfaqes sonë t’ju informojmë për vendndodhejn e xhamive tjera përrreth.

Muslimanët e Zvicrës janë të organizuar në mbi 300 organizata, shumica prej të cilave janë themeluar si shoqata, e klube private dhe në fakt veprojnë edhe si faltore.

Kohët e Namazit

Adhurimet ditore ose namazet, përbëjnë praktikën qendrore e cila modelon rutinën e përditshme dhe ndërgjegjen e një muslimani. Çdo namaz konsiston në një seri pozicionesh, në të cilat recitohen pjesë nga Kur’ani dhe Allahut i shprehen falenderime gjatë të cilave besimtari lutet. Qëllimi primar i namazeve është të brumosë individin me instiktivin e përkujtimit të Zotit. Zoti thotë në Kur’an: „Fale namazin për të më kujtuar Mua“. (Ta-ha 20:14) Përkujtimi i Allahut e ushqen zemrën. Ai është një mjet efikas për të arritur lumturinë. Allahu thotë: „Ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat qetësohen“. (Rra’d 14:28) Kur zemra bie në grackën e lënies pas dore të Allahut, djalli merr kontrollin e saj, mëkatet bëhen tërheqës dhe besimi dobësohet. Ilaçi për këtë është përkujtimi i Allahut. „Ti lexo atë që po të shpallet nga libri (Kur’ani), fal namazin, vërtet namazi largon nga imoraliteti dhe të shëmtuarat; dhe përmendja e Allahut është më e madhja (e adhurimeve); Allahu e di se ç’veproni“. (Ankebut 29:45)

Muslimanët falen pesë herë në ditë. Falja në kohë të ndryshme i shmang njerëzit nga fokusimi i plotë në nevojat e tyre të çastit që kanë lidhje me këtë botë. Ato përbëjnë një përkujtim për faktin se Allahu është Garantuesi, Mbështetësi dhe Plotësuesi i të gjitha nevojave tona. Namazi është i detyrueshëm për çdo musliman të shëndetshëm i cili ka arritur moshën e pjekurisë. Por është më mirë që fëmijët të nxiten të fillojnë më herët t’i përgatisin zemrat e tyre për të. Një nga simbolet e Islamit, ezani, është pjesa që përfaqëson thirrjen për në namaz. Duke kënduar vargjet e mëposhtme, muezini i thërret muslimanët në xhami për t’u falur.

Koha e namazit të parë (sabahu), fillon rreth një orë e gjysmë përpara lindjes së diellit. Ai është një moment kur trupi dëshiron të flejë. Për të kapërcyer plogështinë në mënyrë që të ngrihemi dhe të përkujtojmë Krijuesin, nevojitet një luftë kundër egos. Për këtë, shërben me mjaft efikasitet, të stërviturit e vetvetes me anë të nënshtrimit ndaj vullnetit të Allahut. Ky namaz përbëhet prej katër rekateve; grupi i parë i përbërë nga dy rekate quhet namazi sunet dhe grupi tjetër prej dy rekatesh quhet namazi farz (i detyrueshëm).

Koha për namazin e dytë të ditës (dreka), vjen rreth kohës kur një person e ndalon punën për të ngrënë drekë (të paktën për pjesën më të madhe të njerëzve në botë), pikërisht pasi dielli e arrin zenitin e tij. Krahas ushqimit të trupit, çdo njeri duhet të ushqejë edhe shpirtin e tij. Ky namaz përbëhet prej dhjetë rekateve; grupi i parë prej  katër rekatesh përbën namazin sunet, i pasuar nga katërshja tjetër që është namazi farz si dhe një grup tjetër prej dy rekatesh që përbën një namaz tjetër sunet.

Namazi i tretë (ikindia), kryhet në mes të kohës ndërmjet mesditës dhe perëndimit të diellit, pak a shumë në momentin kur njerëzit zakonisht janë duke pirë ndonjë kafe apo duke u kthyer në shtëpi nga puna. Ai përbëhet nga tetë rekate; një grup prej katër rekatesh përbën sunetin dhe grupi tjetër prej katër rekatesh përbën namazin farz.

Namazi i katërt (akshami), kryhet në perëndim të diellit, në një kohë kur shumica e njerëzve janë duke ngrënë darkë. Ai përbëhet prej pesë rekatesh. Grupi i parë prej tre rekatesh përbën namazin farz dhe grupi i tjetër prej dy rekatesh, sunetin.

Namazi i pestë (jacia), kryhet në një kohë kur njerëzit janë duke u përgatitur për të fjetur. Ai përbëhet prej dhjetë rekateve; grupi i parë prej katër rekatesh përbën namazin sunet, i pasuar nga një grup prej katër rekatesh që përbën namazin farz, pastaj nga një grup tjetër prej dy rekatesh që përbën një namaz tjetër sunet. Një namaz tjetër shtesë i quajtur vitri falet pas namazit të jacisë. Ai është një namaz vaxhib (i domosdoshëm) dhe përbëhet prej tre rekateve. Një person i cili dëshiron t’i falë këto namaze, duhet të jetë fizikisht i pastër. Ekzistojnë dy mënyra për t’u konsideruar i pastër në Islam: larja e plotë (gusli) dhe abdesti.

 

Mësim Besimi

Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë…

Muhammedi salAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
“Nuk ka gjë më të mirë që një prind mund ti japë fëmijës, sesa një edukatë e mirë”.

Me edukimin e fëmijëve, ne synojmë përgatitjen e tyre për të qenë mëkëmbës në tokë dhe njëkohësisht ta adhurojnë Zotin që i krijoi.

Njeriu gjërat elementare i mëson në shtëpi, rrugë dhe mandej në shkollë; por duke marrë në konsideratë kërkesat e mëdha dhe sfidat me të cilët ballafaqohemi në kohën e sotme, ne kemi nevojë për mësime dhe përgatitje plotësuese.

Është detyrë e çdo muslimani në rrafshin e arsimimit, shkollimit, njohjeve fetare dhe shkencore të japin kontributin vetjak sipas mundësive dhe aftësive. Ndaj pjesëmarrja në mekteb, është një nga mënyrat si të armatosemi me dije të cilat do ta ndriçojnë rrugëtimin tonë drejtë Xhennetit të Amshueshëm.

Për arsyet e sipër shënuara, Kryesia e xhamisë “Ikre” – Thun, ju fton të merrni pjesë në projektin ‘shkollor’ të xhamisë, në të cilën do të organizohet mësim-besimi islam edhe atë në lëmin e leximit të Kur’anit, mësime të përgjithshme rreth Islamit si dhe mësimin e gjuhës shqipe.

Në këtë projekt do të përfshihen: fëmijët nga mosha 8 – 17 vjeçare, dita e shtunë dhe dita e diellë; të rriturit nga mosha 18 vjet (që janë në marrëdhënie pune) dhe pensionistët dhe të papunësuarit nga dita e hënë deri në ditën e premte.

Orari i mësimeve do të jetë sikur në tabelën e mëposhtme:

Mosha8-12 vjet 13-17 vjet
E ShtunëGrupi i parë dhe i dytë09:20
10:40
10:40
12:00
E DielëGrupi i tretë dhe i katrët 09:20
10:40
10:40
12:00
Të rriturit nga mosha 18 vjet dhe më tepër
(që janë në marrëdhënie pune)                       
çdo ditë nga ora 20:30
Pensionistët dhe të papunët
çdo ditë pas namazit të drekës

Vërejtje: Orari i mësimeve mund të ndryshoje në konsultim me kursistët apo prindërit e fëmijëve.

“Kush dëshiron mirëqenie në këtë botë, le të mësojë; kush dëshiron paqe në botën tjetër, edhe ai le të mësojë; kush dëshiron të dy botët, le të merret me shkencë.”

Allahu ynë! Na jep sinqeritet në çdo gjë dhe për çdo gjë.

Ju mirëpresim,

Kuran

Ç’ është Kurani?

Kurani është libër i All-llahut xh.sh i zbritur profetit Muhammed a.s. përmes melekut të shpalljes Xhibril a.s. Për herë të parë zbrritja ka filluar më vitin 610 në Mekke, ndërsa fjala e parë është  „Lexo në emër të Zotit, i cili krijoi“  – (El-alek, 1) Është i ndarë në 114 sure,  me rreth 6600 ajete (versete).

Është shpallur në gjuhën arabe, ndërsa sot është i përkthyer në shumicën e gjuhëve të botës. Në atë do të gjeni gjithçka që i nevoitet një muslimani për ta jetuar jetën në mënyrën më të mirë duke mos i penguar askuj.

Histroia konsiderohet mësuese e njerëzimit, ndërsa në Kuran historinë e njerëzimit do ta gjeni në mbi 30 përqind të tij. Me pak fjalë, Kurani është sistem i jetës së një muslimani. Nëse dëshironi të mësoni më tepër mbi Kuranin, atëherë klikonin në linkun që e keni në faqe.

Reth Nesh

Historiku i xhamisë Ikre në Thun

Qendra kulturore Islame – Thun është themeluar në fund të vitit 1999, në Steffisburg (BE). Në ato, vite për herë të parë muslimantë e këtij rajoni posedonin një vend në të cilin mund të kryenin obligimet fetare. Vendi ku muslimanët kryenin lutjet e tyre ishte një magazinë e vjetër të cilën e shëndruan në faltore. Ishte kjo, një nismë e cila kishte për qëillim hapjen e xhamisë vetëm për muajin e bekuar të Ramazanit. Megjithatë, duke e parë interesimin e madh të muslimanëve që jetojnë në këto anë, organizatorët e asaj kohe, e panë të arsyeshme dhe të nevojshme që xhamia e posathemeluar të funksionojë brenda gjithë kohës. Posaçërisht gjatë ditës së premte (xhuma), vikendit dhe festave fetare brenda vitit.

Në vendbanimin Steffisburg, kjo qendër verpoi që nga viti 1999 e deri më 2010. Në vitet e fundit të xhamisë, lindi nevoja për të kërkuar një zgjidhje tjetër, ngase kopmleksi ku gjendej edhe xhamia pritej që dita ditës të prishej, ngase aty ishin paraparë ndërtime të tjera.

Kah fundi i vitit 2009, muslimanëve të Thunit iu hap edhe një mundësi e re. Kësaj radhe ishte mundësia për ta blerë një objekt në qendër të qytetit, të cilin më pas do ta shëndronin në xhami. Pas disa bisedimeve të shumta më 18. shkurt 2010, Qendra Kulturore Islame Ikre, arriti që të realizonte një marrëveshje shitblerjeje.

Në fillim të muajt maj, 2010 xhamia ishte gati për vizitorët e parë.

Xhaminë Ikre, e frekuentojnë besimtarë islame me prejarrdhje të ndryshme nacionale. Shqiptarë të arrdhur nga Maqedonia dhe Kosova, boshnjak, turq, arabë etj. Dita e xhuma, është një nga ditët kur xhamia është përplotë më vizitorë.

Ligjereohet në dy gjuhë. Në gjuhën gjermane dhe shqipe. Xhamia është e ndarë në dy pjesë kryesore. Faltorja për burra dhe ajo për gra. Si pjesë plotësuese posedon dhe një zyrë për punë administrative si dhe një kafeteri relativisht të vogël, në të cilën shërbehet kafe e freskët.Ia vlenë ta vizitoni. Urrdhëroni dhe ne do ju presim këtu.

Es-selamu Alejkum

Kryefaqja

Es-selamu alejkum ve rahmetullahu ve berekatuhu

Ndershmëria dhe rëndësia e saj

Definicioni i ndershmërisë nënkupton të kundërtën e gënjeshtrës apo mashtrimit. Ndershmëri paraqet kur fjalët tona përputhet  me veprat!

Baza e të qënit njeri i lumtur,  qëndron në ngritjen dhe plotësimin e personalitetit, ndërsa kjo nuk mund të arrihet përveç se me sjellje dhe moral të mirë dhe duke u larguar nga fjalët dhe veprat e ulëta e të këqija….

Rrena dhe të këqijat e saj

Definicioni i Rrenës

Rrenë paraqet fjala e cila nuk është në përputhshmëri me të vërtetën. Nëse ndershmëria paraqet bazë dhe themel të çdo vlere dhe mirësie, atëherë rrena është bazë e çdo të ligësie. Mu për këtë shkak, Islami rrenën e cilësoi si haram dhe na e tërhoqi vërejtjen që ta evitojmë atë dhe e paraqiti si karakteristikë të jobesimtarëve dhe njerëzve të dyfytyrshëm të cilëve iu premtoi dënime të dhimbshme në botën tjetër…

Sabri (Durimi) dhe dobitë e tij

Definicioni i sabrit (durimit)

Sabër është fjalë e gjuhës arabe që në gjuhën shqipe e ka kuptimin e “të përmbajturit, të hequrit dorë, të ndaluarit nga diçka“. Në kuptimin terminologjik të Islamit, sabër do të thotë: Ta ndalojmë veten tonë nga dëshpërimi, mërzia dhe paniku, ta ndalojmë gjuhën tonë nga ankimi, sharja, bërtitja dhe shfaqja e pakënaqësisë sonë ndaj…

Sprovat dhe Durimi

Vëllezër të dashur! Sprova në këtë jetë e ka kuptimin e provimit dhe shqyrtimit.

Sprova është edhe qëllim i krijimit të jetës dhe vdekjes, dhe pastaj çdokush do të shpërblehet në bazë të punës së tij dhe sipas veprave dikush do të njihet sinqertë dhe i drejtë e dikush jo. Allahu i Madhëruar thotë: “I madhëruar është Ai, që në dorën e fuqisë së Tij është…

Pas dëshpërimit vjen gëzimi dhe pas vështirësisë vjen lehtësimi

Vëllezër të dashur me të vërtet kjo jetë është e shtrembëruar me lodhje e pikëllime, nëse qesh një orë do të qashë disa orë. Jeta nuk rri në një gjendje, por ajo gjithnjë ndryshon, varfëri dhe pasuri, shëndet dhe sëmundje, mirësi dhe sprova, krenari dhe poshtërim. Njeriu më i mirë është ai të cilin nuk e ndryshojnë mirësitë dhe nuk e dobësojnë dëshpërimet, falënderues në mirësi dhe durimtar në sprova, me frikërespekt ndaj Allahut…

 

Gradat e kënaqësisë me All-llahun e Madhëruar

Në të gjithë e dimë se njeriu jeton në dy gjendje: në gjendjen e të kënaqurit dhe gjendjen e të hidhërimit apo pikëllimit. Kënaqësia vjen nga besimi, ndërsa pikëllimi dhe hidhërimi vijnë nga shejtani i mallkuar. Të gjithë dijetarët janë unanimisht të pajtuar se kënaqësia është e lavdëruar tek All-llahu xh.sh. Kënaqësia fitohet në këtë mënyrë: nëse ti bën përpjekjen maksimale në njohjen e All-llahut të Madhëruar, kuptimin e fjalëve të Tij, pra librit të All-llahut, i zbaton urdhëratë e All-llahut dhe eviton ndalesat e Tij…

Moschee in der Nähe

Das dynamische Leben in der Schweiz zieht uns oft in andere Regionen. Da das rituelle Gebet für jeden gläubigen Moslem eine Pflicht ist, kann das Gebet an jedem beliebigen Ort vollzogen werden. Auf unserer Website, haben wir einige Moscheen in verschiedenen Kantonen aufgelistet. In der Schweiz zählt die Muslimische Gemeinschaft bis zu 300 Gebetshäuser, welche als Moschee dienen.

Home

Es-salamu aleikum ve rahmatullahu ve barakatuhu. Herzlich willkommen auf der aktuellen Homepage des Islamischen Kulturzentrum IKRE Thun. Mit unserer Website möchten wir Sie über das religiöse Leben der Muslime im Bern Oberland und unsere Aktivitäten halten. Die Seite dient zusätzlich als Plattform für Angeboten, Wissenswertes sowie als Wegweiser. Für die Beantwortung offener Fragen, stehen Ihnen unsere Kontaktdaten und ein Kontaktformular zur Verfügung.

Über uns

Der Verein Islamisches Kulturzentrum „IKRE“ wurde gegen Ende des Jahres 1999 in Steffisburg gegründet. Der Verein „IKRE“ war der erste Islamische Verein in der Region. Es war auch die erste Moschee in dem die Gläubigen zusammen das Gebet verrichten konnte. Der damalige Standort der Moschee war in Steffisburg. Zuvor diente diese Ort als Lagerhaus. Die Vorgeschichte war, dass viele Gläubige das Bedürfnis hatten eine Moschee zu eröffnen wo man zusammen das Gebet verrichten konnte. Als bald ergriff der Vorstand und ein paar Gläubige die Initiative und eröffneten im gesegneten Monat Ramadan die Moschee. Die Moschee stand dort von 1999 bis 2010. Im Jahr 2009 besprach man mit dem Vorstand den Erwerb eines besseren Raumes um sich vergrössern zu können damit alle Mitglieder Platz fanden. Der neue Standort sollte eine viel bessere Infrastruktur beinhalten und besucherfreundlicher sein. Ein weiteres Problem bestand auch, dass die Gemeinde Steffisburg eine Überbauung am damaligen Standort plante. Somit beschloss man Mitte 2009 einen neuen Standort für die Moschee zu suchen. Der Verein sah darin die Chance einen Neuanfang zu machen. So versuchte IKRE einen Raum in der Innenstadt von Thun zu finden. Nach einer kurzen Suche fand man die passenden Räumlichkeiten, die als Moschee dienen sollten. Der Kauf wurde durch Sammell- und Spendenaktionen sowie mit Eigenkapital finanziert. Nach einem langen und intensiven Umbau der Räume war die Moschee im Mai 2010 bereit für die ersten Besucher. Beim Umbau der Räumlichkeiten wurde darauf geachtet, dass jeweils ein Gebetsraum mit Eingang für Frauen und eins für die Männer. Der Gebetsraum der Frauen dient zusätzlich als Unterrichtsraum für die Kinder. Für die organisatorischen und administrativen Tätigkeiten wurde natürlich auch ein kleines Büro eingeplant. Damit sich die Besucher und die Mitglieder nach dem Gebet noch unterhalten können wurde dafür auch ein Aufenthaltsraum berücksichtigt. Die Moschee „IKRE“ nimmt an verschiedenen Sitzungen und Tagungen der Gemeinden der Stadt Thun teil. Diese Teilnahmen sollen dazu dienen, um sich austauschen zu können und neue Informationen zu sammeln. Die meisten Mitglieder zählt die Moschee mit hier lebenden Albanern aus Mazedonien und dem Kosovo. Der kleinere Teil sind Bosniaken, Türken, Araber und Besuchern von weiteren Nationen. Zum Freitagsgebet kommen sehr viele Gläubige. Das rezitieren des Heiligen Koran wird in arabischer, albanischer und deutscher Sprache gepredigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Es-selamu Alejkum

Koran

Was ist Koran?

Der Koran oder Qur’an die Lesung, Rezitierung, Vortrag ist die Heilige Schrift des Islam, die gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes (arab. Allah) an den Propheten Mohammed, vermittelt durch den Engel Gabriel, enthält. Er gilt als ältestes arabisches Prosawerk. Im Arabischen trägt der Koran das Attribut karim (edel, würdig). Unter deutschsprachigen Muslimen ist der Begriff der Heilige Qur’an gebräuchlich. Aufgebaut ist der Koran aus 114 mit Namen versehenen Suren und entstand in einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahrzehnten. Nach dem Ort der Offenbarung wird zwischen mekkanischen und medinensischen Suren unterschieden. Gemäß der Überlieferung fand die erste Offenbarung in der Höhle im Berg Hira statt. Es sind die ersten fünf Verse der Sure 96. Sie beginnt mit den Worten:‎

Lies im Namen deines Herrn, Der erschuf“ (El-alak, 1)

In den folgenden 22 Jahren wurde Mohammed der gesamte Koran offenbart, wobei viele Verse Bezug auf aktuelle Geschehnisse der Zeit nehmen. Andere Verse erzählen von den Propheten (Adam, Abraham, Noah, Josef, Moses, Isa ibn Maryam und weitere) und wieder andere beinhalten Vorschriften und allgemeine Glaubensgrundsätze. Dabei wendet sich der Koran an alle Menschen. Es werden auch Nichtgläubige und Angehörige anderer Religionen angesprochen.

Gebetszeiten

Der Koran schreibt dem Gläubigen das Pflichtgebet zu fünf bestimmten Tageszeiten vor. Man unterscheidet die eigentlichen Pflichtgebete (fard), die keinesfalls unterlassen werden dürfen, von den sogenannten sunna-Gebeten, die den fard-Gebeten vorangehen oder folgen. Nafl-Gebete sind vollkommen freiwillige Gebete. Witr ist ein verbindliches (wadschib) Gebet, das nach dem Nachtgebet verrichtet wird und aus drei Gebetsabschnitten besteht. Alle Gebete bestehen aus einer bestimmten Anzahl von Gebetsabschnitten (rak‘a, siehe unten). Die folgende Tabelle gibt Aufschluß über Zeiten des Gebets, Anzahl der Abschnitte (rak‘a) in jedem Gebet und über die Art der Gebete (fard, sunna, nafl, wadschib).

Die Zeiten des Gebets sind folgendermaßen bemessen:m = mu‘akkada, vom Propheten regelmäßig gebetet gm = ghair mu‘akkada, vom Propheten nicht regelmäßig gebetet.

Morgen 2 rakat (fadschr): Dieses Gebet wird in der Zeit zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenaufgang verrichtet.

Mittag 4 rakat (dsuhr): Dieses Gebet wird in der Zeit zwischen dem Höchststand der Sonne und dem Beginn des Nachmittagsgebets verrichtet.

Nachmittag 4 rakat (‘asr): Dieses Gebet wird in der Zeit zwischen Mittag und Abend, etwa im letzten Drittel verrichtet.

Abend 3 rakat (maghrib): Dieses Gebet wird zwischen dem Sonnenuntergang und dem Ende der Dämmerung verrichtet.

Nacht 4 rakat (‘ischa): Dieses Gebet wird nach dem Ende der Dämmerung verrichtet, von Einbruch der Dunkelheit bis vor Beginn der Morgendämmerung.

Es ist nicht statthaft, Gebete zu den drei folgenden Zeiten zu verrichten: – während des Sonnenaufgangs – während des Sonnenuntergangs – während die Sonne am höchsten Punkt im Himmel steht Kein fard-Gebet soll außerhalb seiner eigentlichen Zeit verrichtet werden. Wenn ein fard-Gebet aus unvermeidlichem Grund nicht rechtzeitig gebetet werden konnte, muß es zum frühest möglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.

Angebote

Einmal bis zwei mal Wöchentlich, bieten wir den Jugendlichen freiwilligen Religionsunterricht an. Die Schüler lernen den Koran in der arabischen Schrift. Der Unterricht wird zusätzlich mir sportlichen Aktivitäten unterstrichen.

Religionsunterricht:

Samstag zwei Stunden vor dem Mittag. Am Sonntag zwei Stunde vor dem Mittag und eine danach.

Kontakt

IKRE
Islamisches Kulturzentrum Thun
Rampenstrasse 1 • 3600 Thun
Telefon 033 221 48 54
www.ikre.ch

Mitglied werden

Ich möchte dem IKRE-Thun beitreten und Mitglied werden:

 Mitgliedschaft IKRE-Thun  /  CHF 300.– 

VIDEO

Thirja e Ezanit nga Florim Aziri
Organizimi „Namazi i paqës“ i Xhamisë Ikre në Thun

FOTO

„FRIEDENSGEBET – NAMAZI I PAQËS“ 2018

Ramadan – Ramazani 2018

Lagerplan-Vendi i xhamisë

IKRE
Islamisches Kulturzentrum Thun
Rampenstrasse 1 • 3600 Thun
Telefon 033 221 48 54
info@ikre.ch – www.ikre.ch

St. Galen


Islamische Gemeinschaft El-Hidaje

Herisauerstrasse 52, 9015, St. Gallen

Imami: Mehas ef. Alija

Natel: 076 203 58 37

info@el-hidaje.ch

www.el-hidaje.ch


Paradies Moschee

Paradiesstr. 2+2A, 9000 St. Gallen (SG)

Imami: Fehim ef. Dragusha

Natel:076 203 58 37 tel: 071 534 70 22

www.imam-dragusha.ch


Islamische Gemeinschaft Wil

Rosenstrasse 45, 9500 Wil (SG)

Imami: Bekim ef. Alimi

Natel: 078 713 76 32, Tel. +41 (0) 71 911 59 59

info@moschee-wil.ch

www.moschee-wil.ch


 

Albanisch-Islamischer-Verein

Schartenstrasse 24, 9445 Rebstein (SG)

Tel: 071 777 29 98

Imami: Enes ef. Koshi


Xhamia Rorschach „IKRE-LEXO-LESEN“

Industriestrasse 40b, 9400 Rorschach (SG)

Tel: 071 841 07 28, Fax: 071 841 07 28

Imami:  Alivebi ef. Mediu

Natel: 079 600 31 47


Islamische Gemeinschaft

Brunnenhofweg 2, 9470 Buchs


Islamischer Kulturzentrum EL-NUR Das Licht

Moosweg 11, 9470 Buchs (SG)

Tel. 079 623 62 58


Islamische Gemeinschaft

Maltinastrasse3, 8890 Flums (SG)

Zürich


Integration Kulturverein Debreshi „IKD“

Industriestrasse 3, 8307 Illnau-Effretikon

Tel: 052 343 16 39

Email:  ikd.verein@outlook.com  


Albanisch Islamischer Kulturverein

Bahnhofstr. 207, 8620 Wetzikon (ZH)

Imami: Bashkim ef. Aliu

Natel: 076 219 00 62, Tel: +41 43 495 29 50


Islamischer Verein

Pumpwerkstr. 26, 8105 Regensdorf (ZH)

Imami: Ferit ef. Zekiri

Natel: 076 410 38 06, Tel: 044 870 18 45


Schweiz.-Islamischer Verein

Im Werd 6, 8952 Schlieren (ZH)

Imami: Fexhri ef. Muhameti

Natel: 076 217 65 03


Islamisch-Albanischer Verein

Zürcherstrasse 300, 8406 Winterthur (ZH)

Imami: Ismail ef. Halili

Natel: 076 459 30 32

www.xhamia-winterthur.com/


Islamisch – Albanischer Verein

Kronaustrasse 6, 8404 Winterthur (ZH)

Imami: Imran ef. Ahmeti

Natel: 079 702 93 77, Tel: 052 363 15 98


Alban.- Islamische Gemeinschaft

Rautistrasse 58, 8048 Zürich (ZH)

Tel: 044 491 81 80, Fax 044 492 81 92

Imami: Nebi ef. Rexhepi

Natel: 079 258 22 29


Islamisch Albanische Gemeinschaft

Obfeldenstrasse 39, 8910 Affoltern am Albis (ZH)

Tel: 044 760 25 83


Islamischer Verein

Altmannsteistrasse 34, 8181 Höri (ZH)

Imami: Bilall ef. Tahiri

Natel: 076 566 32 55, Tel: 076 558 19 48


Islamisch-Albanische Gemeinschaft

Ifangstr. 1, 8603 Schwarzenbach (ZH)

Imami: Shefit ef. Beluli

Natel: 076 566 32 55


Kulturzentrum Haus des Friedens

Qendra Kulturore Shtëpia e Paqës

Schwamendingen

Saatlenstrasse 23, 8051 Zürich (ZH)

Tel: 043 535 72 81

Imami: Faredin ef. Bunjaku


Bashkësia Islame

Engelwisstr. 8, 8180 Bülach (ZH)


Stiftung der Islamischen Jugend

Seebacherstrasse 67, 8052 Zürich (ZH)

Tel: 043 300 16 70

www.islamischen.ch

Bern


Islamische Glaubensgemeinschaft Herzogenbuchsee  „Ulumoschee“

Hofmattstr. 21, 3360 Herzogenbuchsee (BE)


Muslimischer Verein Bern

Europaplatz 1, 3008 Bern

Tel: 031 302 42 82, Fax: 031 302 42 82

Imami: Mustafë ef. Memeti,

Natel: 079 456 26 81

www.muslimischer-verein.ch

 info@muslimischer-verein.ch


Islamisch-Albanischer Verein

Morgenstrasse 148, 3018 Bern Bümpliz (BE)

Tel: 031 991 99 20, Fax: 031 991 99 20

Imami: Sali ef. Ibrahimi

Natel: 076 265 01 60

www.ikre-bern.ch


Bashkësia Islame Langental

Bützbergrstr. 101, 4900 Langenthal (BE)

Tel.: 062 923 32 98

Imami: Irfan ef. M.

Natel: 079 408 58 52


Qendra Kulturore Islamike „Ikre“

Rampenstr. 1, 3600 Thun (BE)

Tel.: 033 221 48 54

Imami: Azir ef. Aziri.

Nat:076 238 41 08

www.ikre.ch 

info@ikre.ch


Islamische Albanische Vereinigung Hana e re Burgdorf

Gotthelfstrasse 44, 3400 Burgdorf (BE)

info@hanaere.ch

www.henaere.ch

Fribourg


Islamische Kulturzentrum

Freiburgstr. 20, 3280 Murten (FR)

Imami: Shemsedin ef. Ismaili

Natel: 076 445 55 47


Association Cult. Islamique Alban.

Ch. des Rosiers 1, 1700 Fribourg (FR)

Tel: 026 424 30 98 

Aargau


Albanisch-Schweizerisches Kulturzentrum „Weisse Moschee“

Feldstr. 14, 4663 Aarburg (AG)

Imami: Nehat ef. Ismaili

Natel: 076 542 91 23

nehatismaili@yahoo.com

www.xhamia-aarburg.ch


Qendra Kulturore Islame „Paqa“

Alzbachstrasse 31, 5734 Reinach (AG)

Imami: Bekim ef. Bajrami

Natel: 078 803 87 78


Alb. – Islamische Gemeinschaft

Hauptstrasse 3, 5734 Reinach (AG)

Tel: 062 771 73 98


Qendra Kulturore Islame ”Ardhmëria”

Niderlenzerstr. 29, 5600 Lenzburg (AG)


Islamischer Verein

Studacherstrasse 11, 5416 Kirchdorf (AG)

Tel: 056 282 04 05


Islamischer Verein-Brugg

Aarauerstrasse 96 b, 5200 Brugg (AG)


Kultur Islamischer Verein

Im Zinggen 44, 5076 Bözen (AG)

Tel: 062 876 10 98

Imami: Alit ef. Aliti

Natel: 079 394 89 35